ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, voor zover uit de aard of strekking van de individuele bepalingen niet anders voortvloeit, in de navolgende betekenis gebruikt.
 1. Myo-Gear de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Brede Hilledijk 160D, 3072NE Rotterdam
 2. Ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82390584. Btw NL 002262990B59
 3. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Myo-Gear een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: de koper als bedoeld in lid 3 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 5. Overeenkomst: iedere tussen Myo-Gear en de koper tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Myo-Gear zich jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Myo-gear.nl en de consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Myo-gear.nl en consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, waaronder begrepen de overeenkomst die middels de webshop van myo-gear.nl is gesloten op de website.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Myo-Gear aan de koper te verkopen en te leveren zaken.
 8. Website: www.myo-gear.nl
 9. Recht van ontbinding: de aan de koper geboden mogelijkheid om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
  ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Myo-gear.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 1. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
  ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Myo-Gear dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. De in het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Voor een overeenkomst die langs elektronische weg wordt aangegaan, geldt dat deze tot stand komt op het moment dat de bestelling van de koper door Myo-Gear per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Myo-Gear per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Myo-Gear is verzonden.
  ARTIKEL 4. |  LEVERINGSTERMIJNEN Myo-Gear spant zich in de overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Myo-Gear vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Myo-Gear treedt niet eerder in dan nadat de koper Myo-Gear schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Myo-Gear een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.   ARTIKEL 5. |  LEVERING
 1. De levering van bestelde producten vindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. In geval van bezorging bepaalt Myo-Gear de wijze van verpakking en verzending van de producten.
 3. Myo-Gear behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. De ontbindingstermijn van 14 dagen in verband met het recht van ontbinding van consumenten, vangt in geval van deelleveringen, ten aanzien van de gehele bestelling, pas aan op de dag dat de laatste deellevering door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Myo-Gear de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Myo-Gear mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Myo-Gear is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 8. Indien Myo-Gear bij toepassing van de leden 6 en 7 andere redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de koper.
  ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING
 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Het bepaalde in dit en het volgende artikel is eveneens van toepassing voor de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met dien verstande dat:
 • In plaats van ‘consument’, ‘koper’ moet worden gelezen en in plaats van ‘overeenkomst op afstand’, ‘overeenkomst die middels de website is gesloten’;
 • Uitsluitend producten worden teruggenomen in originele, onbeschadigde verpakking en niet-gebruikte en onbeschadigde staat en de tweede zin van lid 5 geen toepassing vindt;
 • Eveneens de eventuele bezorgkosten en niet slechts de kosten van retournering voor rekening van de koper komen;
 • Myo-Gear de van de koper ontvangen koopprijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst de koper terugbetalen, mits de producten door Myo-Gear zijn terugontvangen.
 1. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Myo-Gear aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Techproducts. Zo spoedig mogelijk nadat Myo-Gear in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Myo-Gear de ontbinding per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Myo-Gear retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is Myo-Gear gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 4. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 door Myo-Gear is bevestigd.
 5. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 6. Myo-Gear zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Myo-Gear zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 1. De levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. De levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
 3. De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 4. De levering van audio- en videomateriaal en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 5. De levering van producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK EN RECLAMES
 1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Myo-Gear.
 2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de koper daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Myo-Gear
 3. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Myo-Gear uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in de artikelen 6 en 13.8 onverlet.
  ARTIKEL 9. |  GARANTIE
 1. De koper maakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Een door Myo-Gear , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Myo-Gear kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, is verstrekte garantie in elk geval niet van toepassing indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Myo-Gear of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige montage, toepassing of gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Myo-Gear.
 4. Om zijn aanspraak op eventuele garantie geldig te maken dient de koper, onverminderd het bepaalde in lid 2, binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Myo-Gear, bij gebreke waarvan elke garantieaanspraak van de koper ter zake vervalt.
 5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, door Myo-Gear onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. Myo-Gear streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet. De kosten van retournering van de producten komen, ook in geval ter zake aanspraak op garantie wordt gemaakt, voor rekening van de koper.
 6. De koper maakt niet eerder aanspraak op herstel of vervanging in verband met garantie dan nadat Myo-Gear de betreffende producten heeft terugontvangen. Slechts in geval herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de koper aanspraak op restitutie van de dagwaarde van het betreffende product ten tijde van opeisbaarheid van de vordering tot garantie.
  ARTIKEL 10. |  OVERMACHT
 1. Myo-Gear is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Myo-Gear bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
  ARTIKEL 11. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Myo-Gear is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Myo-Gear ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op zijn van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Myo-Gear gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Myo-Gear gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Myo-Gear op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Myo-Gear en gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Myo-Gear de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.
  ARTIKEL 12. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de eventuele bezorgkosten bij bestellingen beneden € 95,- (incl. btw) voor rekening van de koper.(de verzendkosten zullen dan 6,- euro zijn, bestellingen boven de 95,- euro inc btw zullen we op ons nemen) Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels vooruitbetaling. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling door Myo-Gear niet is ontvangen. Geschiedt verkoop op locatie van Myo-Gear, dan dient betaling vóór of bij afname van de producten te geschieden. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op de daartoe voorgeschreven wijze, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld, in welk geval die betalingstermijn toepassing vindt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.
  ARTIKEL 13. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Myo-Gear, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 9, is Myo-Gear na levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken daarvan. De nakoming van de verplichtingen uit garantie gelden als algehele nakoming van de verplichting van Myo-Gear tot schadevergoeding. In het bijzonder draagt Myo-Gear geen aansprakelijkheid voor de gevallen als geregeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Myo-Gear is nimmer aansprakelijk voor onjuist of onoordeelkundig gebruik van de door of namens hem geleverde producten. De koper wordt geacht de toepassings-montagevoorschriften die op de producten betrekken hebben, te kennen, althans komt toepassing en montage geheel voor risico van de koper.
 3. Myo-Gear is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en kosten in verband met voor rekening van de koper gemaakte werkuren en reparatiekosten, ook niet in geval de koper aanspraak maakt op garantie.
 4. Myo-Gear is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze op de website van geschikte producten, ook in geval aan de hand van het door de koper opgegeven kenteken onverhoopt ongeschikte producten zijn getoond en geleverd. Vóór gebruik, toepassing dan wel montage dient de koper te onderzoeken of het geleverde daarvoor geschikt is; de koper maakt uitsluitend aanspraak op het bepaalde in artikel 6 indien aan de voorwaarden van dat artikel is voldaan.
 6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Myo-Gear mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Myo-Gear betrekking heeft.
 7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Myo-Gear meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval, op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Myo-Gear, daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Myo-Gear bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Myo-Gear is gereclameerd.
 9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Myo-Gear, zal de koper Myo-Gear vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Myo-Gear.
 10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door Myo-Gear geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper, behoudens voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Myo-Gear hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Myo-Gear of door Myo-Gear aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Myo-Gear is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de producten door Myo-Gear aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
  ARTIKEL 15. |  KLACHTEN
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Myo-Gear.
 2. Bij Myo-Gear ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  ARTIKEL 16. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Myo-Gear en zijn toeleveranciers behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten, de door hen gevoerde merknamen en gebruikte afbeeldingen. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, reproduceren of openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit. De koper vrijwaart Myo-Gear van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat inbreuk wordt gemaakt op vorenbedoelde rechten van deze derden, terwijl die inbreuk aan de koper is toe te rekenen.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Myo-Gear aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.